Doelstelling organisatie

Free Press Unlimited is een maatschappelijke organisatie voor de bevordering van persvrijheid en media-initiatieven met name in fragiele en repressieve staten als ook in onderontwikkelde landen. U kunt hier meer lezen over de visie en missie van Free Press Unlimited.

Jaarlijks maakt Free Press Unlimited rond de maand mei haar Jaarverslag en Jaarrekening publiekelijk bekend via haar website. Zowel het jaarverslag als het jaarplan worden aangemerkt als beleidsplannen. Hier vindt u ons jaarplan 2019. 

Beloningsbeleid

Bestuur

Het bestuur van stichting Free Press Unlimited bestaat uit Leon Willems en Ruth Kronenburg. Bij het vaststellen van de beloning van het Bestuur is de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van de VFI en de Code Wijffels gevolgd. De beloning is vervolgens ingeschaald conform de salarisschalen in het Rechtspositie Reglement van Free Press Unlimited. Deze worden jaarlijks aangepast en aan betrokkenen en belanghebbenden bekend gemaakt. Jaarlijks wordt in het jaarverslag melding gemaakt van de hoogte van de beloning van het Bestuur. Free Press Unlimited hecht er waarde aan te melden dat de beloning voor het Bestuur en het management (inclusief Management Teamleden) beduidend lager ligt dan de maximaal toegestane beloning conform de Code Wijffels.

Toezichthoudend orgaan

Free Press Unlimited beschikt over een Raad van Toezicht. De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht staan beschreven in de statuten. De voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht oefenen hun taak onbezoldigd uit.

Medewerkers

Free Press Unlimited heeft een eigen Rechtspositie Reglement waarin de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers (inclusief het Bestuur en Management) zijn vastgelegd. Wijzigingen vinden plaats in overleg met de Personeelsvertegenwoordiging en worden 1x per jaar vastgesteld. Inschaling vindt plaats op basis van vastgestelde functie-omschrijvingen en bijbehorende salarisschalen (maximaal 10). Beloning vindt plaats conform het Focus-systeem. Het Focus-systeem is uitvoerig beschreven in het Rechtspositie Reglement.

Overig

Het RSIN/fiscaal nummer van Free Press Unlimited is 850683476.